Svojpomocná výstavba alebo výstavba na kľúč

Úvod Aktuality Svojpomocná výstavba alebo výstavba na kľúč?

"Všetko, čo ste chceli vedieť o výstavbe a báli ste sa opýtať"

Svojpomocná výstavba alebo výstavba na kľúč

 

1. SVOJPOMOCNÁ VÝSTAVBA

Spôsob výstavby rodinného domu je daný predovšetkým finančnými, časovými aodborne zdatnými možnosťami stavebníka. Nepredpokladáme, že mladí manželia pracujúci v IT oblasti v meste sa pustia do svojpomocnej výstavby rodinného domu.

Na druhej strane, ak je reč o drobnom živnostníkovi na dedine, ktorý je odborne zdatný a možno pracuje v stavebnej oblasti s množstvom kamarátov, tak v prípade svojpomocnej výstavby môže ušetriť veľkú časf peňazí na cene práce, ktorú by inak zaplatil stavebnej firme. Musí si byť vedomý toho, že pokial' nie je v tejto oblasti odborníkom a neovláda dokonale stavebné profesie, tak vykoná tieto práce s ovel'a vyššou časovou náročnosťou. Vždy je preto potrebné mať na mysli, či stavebník nezarobí viac peňazí vo svojej práci, ako by ušetril na stavbe. A ani on sa nevyhne niektorým odborným prácam, akými sú elektroinštalácia, kúrenie, plyn a pod.

Hlavnou výhodou svojpomocnej výstavby je možnosť kedykol'vek stavbu prerušiť a reagovať tak pružne na možnosti jej financovania.

 

2. VÝSTAVBA NA KĽÚČ

Pokial' stavebník nie je odborne zdatný alebo jeho pracovné zaťaženie nedovol'uje časté pracovanie na stavbe a, naopak, jeho možnosti financovania rodinného domu sú dobré, odporúčame dať postaviť dom stavebnej firme na kl'úč. Tento spôsob má niekol'ko výhod. Zvyčajne sa výstavba zrealizuje rýchlo a odborne, pričom klient má možnosť získať záruku na celú stavbu, čo je obvykle 24 mesiacov a na hrubú stavbu môže dostať až 1O rokov.

 

3. KÚPA NOVOSTAVBY RODINNÉHO DOMU OD DEVELOPERA

Treťou, stále častejšou formou, z dôvodu hlavne náročnosti výstavby rodinného domu je priama kúpa novopostaveného rodinného domu od developera. Jej najväčšou výhodou je možnosť okamžitého nadobudnutia rodinného domu. No väčšina sa nezamýšl'a nad možnými nevýhodami. Vel'kou nevýhodou takejto kúpy je to, že nemáte možnosť výberu tvaru ani dispozície, s obmedzenou ponukou výberu povrchov ako sú napríklad podlahy, dvere, okná. No snáď asi najväčšou nevýhodou je nemožnosť kontrolovať kvalitu stavebných prác a rozhodovať pri výbere materiálov a technológií, ktoré sa samozrejme snažia developeri vyberať s ohradom na najnižšiu cenu.

Bohužial' sa dnes roztrhlo vrece s tzv." developermi", ktorí nemajú ani základné stavebné vzdelanie, stavajú dom na oko svojpomocne, akože pre seba, nakupujú najlacnejší treťotriedny materiál bez dokladov a po postavení a skolaudovaní dom okamžite predávajú. Na takom dome je výhodná akurát tak cena. Kupovať takýto dom je veľké riziko. Pokial' sa vám niečo pokazí, praskne, začne niekde zatekať, bude to len a len vaša starosť.

TIP: Keď už idete kupovať dom od developera, prezistite si, či sa jedná o renomovanú spoločnosť s históriou, pozrite si ich predchádzajúce projekty a aká je reklamačná politika spoločnosti.


4. VÝBER STAVEBNEJ FIRMY

Po správnom výbere stavebného pozemku avýbere rodinného domu stojíte pred treťou a najťažšou úlohou. Ňou je výber dodávatera stavby na kl'úč. V súčasnosti je nepreberné množstvo stavebných firiem, ktoré realizujú stavby rodinných domov, od stavebných spoločností, až po drobných živnostníkov, ktorí podnikajú na základe živnostenského listu.

Najvhodnejší spôsob je výber stavebnej spoločnosti na základe výberového konania. Stavebnú firmu vyberajte podl'a kladných referencií, dÍžky pôsobenia na trhu a preukázanej solventnosti na webe.

TIP: Vo výberovom konaní požadujte nielen predloženie ceny, ale aj termíny, platobné podmienky a garancie. Vo výberovom konaní pošlite všetkým rovnaké podklady, najlepšie realizačný projekt a požadujte, aby ponuka bola spracovaná presne podl'a toho projektu. Samostatne si vyžiadajte návrhy na finančné zlacnenie výstavby.

Určite si nevyberte firmu, ktorá Vám síce dá najnižšiu ponuku, ale pôsobí natrhu 2 roky a vyžaduje od vás zálohu 50 %. V takom prípade môžete na garancie zabudnúť. Vel'mi častým trikom stavebných firiem je tzv. dodatkovanie stavebníka. Aby vyhrala výberové konanie, ponúkne vám najnižšiu cenu aj s podrobným výkazom výmer, do ktorého akosi pozabudne uviesť niektoré položky, na ktoré sa príde až po uzavretí zmluvy a začiatku výstavby.

TIP: Solventnosť firmy zistíte tak, že budete vyžadovať, aby prvú etapu výstavby, ktorá je po vymurovaní 1 m obvodových stien, a ktorú vždy podmieňuje aj banka na uvornenie prvej tranže z hypotekárneho úveru, postavila z vlastných prostriedkov. Týmto si zabezpečíte financovanie výstavby bez vlastných prostriedkov.

Pokiaľ ste si už vybrali stavebnú firmu vo výberovom konaní, zverte spísanie riadnej zmluvy o dielo právnikovi. V zmluve je nutné špecifikovať čo najširšie predmet diela, v ktorom sú podrobne špecifikované všetky položky, aby zbytočne nedochádzalo k sporom o to, čo bolo, a čo nebolo predmetom zmluvy. Okrem domu nezabudnime špecifikovať v predmete zmluvy aj vonkajšie oplotenie, vonkajšie chodníky, terasy, komunikácie, elektrické brány a bránky, terénne úpravy, sadové úpravy a prípadne závlahu. Ďalej netreba zabudnúť zahrnúť do zmluvy to, kto bude znášať poplatky za stavebný prúd a vodné, ako aj poistenie stavby.

Ďalším dôležitým bodom sú práce navyše. Určite sa počas realizácie každej stavby vyskytnú. Preto je potrebné uviesť do zmluvy, že cena za práce navyše sa dohodne vopred písomným spôsobom - teda dodatkom k zmluve a až potom sa môžu realizovať. Pokia!' to neurobíte, môžete za práce navyše zaplatiť ovel'a viac, než bolo nutné.

Veľmi dôležité je presne špecifikovať spôsob odovzdania a prevzatia diela, odstránenie prípadných vád a nedorobkov, a tiež uviesť reklamačnú lehotu a presný spôsob realizácie reklamácií, vrátane času odozvy.

 

5. CENA DOMU NA KĽÚČ

Na otázku, koľko stojí dom na kľúč, sa nedá odpovedať úplne presne. V prvom rade záleží na velkosti rodinného domu, ktorá sa nedá oklamať, preto je vel'mi dôležitý ekonomický návrh rodinného domu, lebo 1 m2 chodby stojí rovnako ako 1 m2 obývacej izby.

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje cenu a v nemalej miere aj kvalitu rodinného domu, je výber stavebného systému. Stavba s drevenou konštrukciou, izoláciou a necertifikovanými OSB doskami je overa lacnejšia, než je murovaná stavba z brúsených, zateplených tehál Porotherm.

Nellšia sa však len ceny stavebného systému, ale aj ďalšfch materiálov a použitých technológir. Ako príklad môžeme lNiesť strešnú krytinu, kde najlacnejší 1 m2 môžete kúpiť za 4 eurá a najdrahší za 20 eur, alebo obkladačky do kúperní môžete kúpiť za 4 eurá v akcii až po 1OO eur z katalógu značkovej firmy.

Je rozdiel, či budete dom vykurovať elektrickým podlahovým vykurovanrm a v chladnejšfch mesiacoch dokurovať krbovými kachl'ami, kúpenými v akcii za 180 eur, alebo budete vykurovať tepelným čerpadlom so solárnym systémom, dohrievaním teplej úžitkovej vody a vetraním cez rekuperáciu za niekol'ko tisíc eur, resp. až za niekoľko desiatok tisíc eur.

Takéto cenové rozdiely sú skoro pri každom stavebnom materiály, a preto je vhodné informácie o cenách materiálov atechnológiách zbierať už priplánovanívýstavby. Privýbere správneho materiálu sa porad1e so stavebnou firmou, ktorá má najlepšie skúsenosti z praxe a vie vám tiež poradiť, aké materiály a technológie si vybrať na svoj rodinný dom z hľadiska pomeru ceny a výkonu.

Zákazníci sa nás často pýtajú, ako je možné, že ten istý dom stojí v spoločnosti s montovanými domami 65 000 Eur a u nás ten istý dom 72 000 Eur. 

Montovaný dom
(Patrik 501)
65 000 eur 
 
Murovaný dom
(Patrik 501)
72 000 eur 
 

 

Najlepšie to možno Ilustrovať pri porovnaní automobilov, kde sú ešte väčšie cenové a kvalitatívne rozdiely ako pri rodinných domoch:

Dacia Sandero
6 690 Eur 
Mercedes A-class
22 700 Eur

 

Benefety pre vás:

  • úspora času
  • komplexnosť projektu

Benefity